นโยบายการคืนเงิน / คืนสินค้า / ยกเลิก

สำหรับค่าสมัครงานวิ่ง

ค่าสมัครงานวิ่ง รวมถึงค่าธรรมเนียม, ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆไม่สามารถคืนได้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เว้นแต่ทางผู้จัดงานวิ่งได้ทำการยกเลิกการจัดงานวิ่งนั้นสำหรับสินค้า

การขอเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถขอเปลี่ยนสินค้า/คืนเงินที่ซื้อได้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่รับสินค้าไปแล้ว โดยมีสาเหตุมาจาก

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

1. ผู้ซื้อจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานงาน ในเวลา 09.00 - 18.00 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่านทาง Line :runex.co, Phone : 084 519 6556, Email : [email protected]

2. ผู้ซื้อจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ด้วยวิธีที่สามารถตรวจสอบการจัดส่งได้เช่น EMS โดยสภาพสินค้า, ป้ายราคา, ป้ายยี่ห้อ, อุปกรณ์เสริม, สินค้าให้ฟรี คู่มือและเอกสารประกอบต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในอยู่ในสภาพเดียวกับที่บริษัทนำส่งให้ผู้ซื้อ หรือในสภาพที่ได้ประสานงานไว้ในกรณี สินค้ามีตำหนิ และ/หรือ เกิดการเสียหายระหว่างการจัดส่ง

3. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบและพบว่าเป็นไปตามกรณีที่ผู้ซื้อได้แจ้งประสานงานไว้แล้ว บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงินแล้วแต่กรณี

บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาการขอเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน ตามข้อมูลและหลักฐานที่ผู้ซื้อได้แจ้งเข้ามา