ก้าวเพื่อน้อง เหรียญภาคเหนือ(สีฟ้า)

ประเภท template: event:29:45: executing "event" at <eq "open" .status>: error calling eq: incompatible types for comparison